Anne Baba Aile

Doğum Sonrası Depresyona Dikkat!

Türkiye’de gebelik sırasında her 7-8 anneden, doğum sonrasında ise her 4 anneden birinde depresyon görülüyor.

Ka­dın­la­rın bi­yo­lo­jik ya­pı­la­rı, ma­ruz kal­dık­la­rı stres­ler, ço­cuk do­ğur­ma­sı ve do­ğum son­ra­sı dö­nem gi­bi fak­tör­ler, dep­res­yo­nun da­ha faz­la gö­rül­me­sin­de et­ki­li olu­yor. Ba­kır­köy Prof. Dr. Maz­har Os­man Ruh Sağ­lı­ğı ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Psi­ki­yat­ri Kli­nik Ko­or­di­na­tö­rü Prof. Dr. Na­zan Ay­dın, dep­res­yo­nun ka­dın­lar­da, er­kek­ler­den iki kat faz­la gö­rül­dü­ğü­nü, er­kek­ler­de yüz­de 10-15 olan ora­nın, ka­dın­lar­da 20-30’la­ra va­ra­bil­di­ği­ni be­lirt­ti. Ay­dın, ge­be­lik son­ra­sı dep­res­yo­nu­nun ka­dın­la­rı teh­dit et­ti­ği­ni de vur­gu­la­dı.

Her kadın, hazır olmayabilir

An­ne­li­ğin ço­ğu in­san ta­ra­fın­dan po­zi­tif ola­rak al­gı­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ay­dın, şun­la­rı an­lat­tı: “Bir ço­cuk sa­hi­bi ol­mak, her ki­şi için ol­duk­ça mut­lu­luk ve­ri­ci bir şey­dir ve bir an­ne çok da üzül­mez gi­bi dü­şü­nü­lü­yor ama ki­şi ge­be­li­ğe ne ka­dar ha­zır, an­ne bu­nu ger­çek­ten is­ti­yor mu, plan­lı bir ge­be­lik mi, ge­be­lik­te­ki ço­cuk sa­yı­sı ne ka­dar… Bun­la­rın hep­si, işin içe­ri­si­ne gi­ri­yor. Her ka­dın, an­ne­li­ğe anın­da ha­zır ol­ma­ya­bi­lir. Ya­ni bü­tün ka­dın­lar do­ğuş­tan an­ne ol­ma­ya ha­zır ve an­ne­lik ger­çek­le­şin­ce de her şey dört dört­lük ol­ma­ya­bi­li­yor. Ba­zen de bun­lar ol­ma­sa da ka­dın­la­rın bi­yo­lo­jik ya­pı­sı, bu hor­mo­nal de­ği­şik­lik­le­re has­sas ola­bi­li­yor. Hiç­bir stres fak­tö­rü ol­ma­sa bi­le ki­şi eğer ge­ne­tik ola­rak da yat­kın­sa dep­res­yon or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor.”

İlişkiler karışıyor

Do­ğum son­ra­sın­da iliş­ki­le­rin bi­raz ka­rış­tı­ğı­nı, ço­cu­ğun eği­ti­mi, ba­kı­mı, bes­len­me­si ko­nu­sun­da üçün­cü, dör­dün­cü ki­şi­le­rin dev­re­ye gir­di­ği­ni be­lir­ten Ay­dın, şu bil­gi­le­ri ver­di: “Her­kes be­be­ğe mü­da­ha­le ede­bi­li­yor ve o nok­ta­da ge­ri­lim bi­raz da­ha faz­la ola­bi­li­yor. Ka­dı­nın iş yü­kü ar­tı­yor. Ça­lı­şan ka­dın­sa bir sü­re işe git­mi­yor. Gün­lük alış­kan­lık­la­rı de­ği­şi­yor. Her gün işe gi­den bi­ri­si, bel­ki haf­ta bo­yun­ca ev­den dı­şa­rı çık­mı­yor, ba­ğım­sız­lı­ğı gi­di­yor. İs­ter is­te­mez ye­te­rin­ce din­le­ne­mi­yor, ken­di­ne za­man ayı­ra­mı­yor ve bes­le­ne­mi­yor. Bun­la­ra uy­ku dü­zen­siz­li­ği ve do­ğum son­ra­sı de­ği­şen hor­mon­lar da ek­le­nin­ce dep­res­yon or­ta­ya çık­ma ih­ti­ma­li ar­tı­yor.”

Tedaviyi erteliyorlar

Prof. Dr. Ay­dın, ge­be­lik­le­ri sı­ra­sın­da dep­res­yon be­lir­ti­le­ri ya­şa­yan ka­dın­la­rın, kli­nik ola­rak dep­res­yon has­ta­lı­ğı var­sa bi­le ye­te­rin­ce te­da­vi edi­le­me­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Ay­dın şöy­le de­vam et­ti:

“Dep­res­yon­da en faz­la kork­tu­ğu­muz şey in­ti­har­la so­nuç­lan­ma­sı ki bu an­ne ve be­be­ğin ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye atar. O sı­ra­da an­ne­de stres hor­mon­la­rı sal­gı­lar ve bu, be­be­ğe pla­sen­ta yo­luy­la ge­çer. An­ne hu­zur­suz­sa, be­bek de hu­zur­suz olur. Be­be­ğin hu­zur­suz ol­ma­sı, sağ­lı­ğı­nı çok et­ki­ler; uzun va­de­de tan­si­yon yük­sek­li­ği, şe­ker ve kalp gi­bi ra­hat­sız­lık­la­ra ya da o ço­cu­ğun eriş­kin ol­du­ğu za­man dep­res­yon, şi­zof­re­ni gi­bi ruh­sal has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Onun için an­ne­nin “Be­be­ği­mi dün­ya­ya ge­ti­re­yim, ge­be­lik­ten son­ra te­da­vi olu­rum’ dü­şün­ce­siy­le te­da­vi­yi er­te­le­me­si, dep­res­yon­la ken­di ken­di­ne baş et­me­ye ça­lış­ma­sı, ço­cuk ve an­ne için kö­tü so­nuç­la­ra yol aça­bi­li­yor.”

bugün

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.