Sağlık

Bu Düşünceler Diyet Yapmanıza Engel Oluyor. İşte Çözümü…

“Diyet yapmak çok sıkıcı ve zor, diyete hiç vaktim yok, haftaya başlarım, diyet yapsam bile istediğim kiloya ulaşmam zaten imkânsız, benim kemiklerim iri, bizde şişmanlık genetik…” Bu ve benzeri düşünceler sizlere de tanıdık geliyor mu? Uzmanlar uyarıyor, bu düşünceler diyeti sabote eden düşünceler.

Di­yet yap­mak için ka­rar ve­rip bir­kaç gün son­ra ya­rım bı­ra­kı­yor­su­nuz ve mut­suz olu­yor­su­nuz. Di­ye­tin dü­şün­ce­le­ri­niz yü­zün­den ya­rım kal­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz?

Ki­şi­le­rin olum­suz dü­şün­ce­le­ri yü­zün­den di­yet­le­rin sek­te­ye uğ­ra­dı­ğı­nı be­lir­ten uz­man­lar, al­ter­na­tif dü­şün­ce­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ha­lin­de di­yet­le­rin ba­şa­rıy­la de­vam ede­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.

Başta iyi gider ama…

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Prof. Dr. As­lı­han Dön­mez, ki­şi­le­rin olum­lu dü­şün­ce ge­liş­tir­me­le­ri­nin di­yet yap­ma ba­şa­rı­sı­nı ar­tır­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Dön­mez, şun­la­rı söy­le­di: “Bir­çok in­san dö­nem dö­nem di­yet yap­ma ka­ra­rı alır ve di­ye­te baş­lar. Baş­ta iş­ler iyi gi­der ama bir sü­re son­ra ki­şi­nin ak­lı­na di­ye­ti sür­dür­me­si­ni en­gel­le­yen dü­şün­ce­ler ge­lir. Ör­ne­ğin ki­şi bir­kaç haf­ta­dır ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de di­yet yap­ma­yı sür­dü­rü­yor ve ki­lo ve­ri­yor. Fa­kat bir sü­re son­ra di­yet yap­ma­ya de­vam et­se bi­le ki­lo ver­me­si dur­du di­ye­lim.

Verilen kilolara geri dönüş

Tar­tı­da, ge­çen haf­tay­la ay­nı ra­ka­mı gör­dü­ğün­de ak­lı­na şu şe­kil­de bir dü­şün­ce gel­me­si müm­kün­dür: ‘Ken­di­mi o ka­dar sı­kı­yo­rum fa­kat ha­len ki­lo ve­re­mi­yo­rum. Be­nim ki­lo ver­mem im­kân­sız.’ Bu dü­şün­ce ki­şi­nin di­ye­ti bı­rak­ma­sı­na ve es­ki ye­me tar­zı­na hız­la dön­me­si­ne ne­den olur. Bu­nun do­ğal so­nu­cu ola­rak da ki­şi ver­di­ği ki­lo­la­rı hız­la ge­ri alır. Do­la­yı­sıy­la ki­şi as­lın­da dü­şün­ce­le­ri­nin et­ki­siy­le ken­di di­ye­ti­ni sa­bo­te et­miş olur.

İŞTE O DÜŞÜNCE KALIPLARI

Diyeti sabote eden düşüncelerin birkaç ana başlık altında toplanabileceğini belirten Prof. Dr. Dönmez, bu başlıkları da şöyle sıraladı:

Başlamaya engel olanlar

– Diyet yapmak çok sıkıcı.

– Diyet yapmak çok zor.

– Diyet yapmaya vaktim yok.

– Diyet yapsam da kilo veremem.

– Şu anda kendimi diyet için zorlayamam.

– Haftaya başlarım.

– Ben diyet yapamam.

– Diyet yapsam bile istediğim kiloya ulaşmam imkânsız.

– Benim kemiklerim iri.

– Bizde şişmanlık genetik.

Sürdürmemenin bahaneleri

– Bir hafta kilo veremediğinde: Kilo vermem imkânsız.

– Ufak bir kaçamak yaptığında: Diyeti bozdum, battı balık yan gider. En iyisi bugün istediğim kadar yiyim, yarın tekrar diyete başlarım.

– Ufak bir kaçamak yaptığında: Bu sayılmaz.

– Şu an çok stresliyim, bir şeyler yersem rahatlarım.

– Sadece bir dilim pasta yiyip tatmin olacağım ve duracağım.

– Diyet yapmayı beceremiyorum. Ben iradesizin tekiyim.

Alternatif düşünceler

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, sabote edici düşünce örneklerinin alternatiflerini de şöyle sıraladı:

– Sabote edici düşünce: Battı balık yan gider.

– Alternatif düşünce: Zararın neresinden dönsem kardır.

– Sabote edici düşünce: Şu an çok stresliyim, bir şeyler yersem rahatlarım.

– Alternatif düşünce: Belki kısa süreli rahatlayabilirim ama sonrasında pişmanlık duyarım ve kendimi daha kötü hissederim.

– Sabote edici düşünce: Kilo vermem imkansız.

– Alternatif düşünce: Her hafta kilo veremeyebilirim, bu çok doğal. Diyete devam edersem tekrar kilo vermeye başlarım.

– Sabote edici düşünce: Spora vaktim yok.

– Alternatif düşünce: Spor yapmak zayıflamam ve kendimi iyi hissetmem için şart. Bunun için vakit ayırabilirim.”

bugün

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.