Sağlık

Çocuğunuza Okul Öncesi Bu Kontrolleri Mutlaka Yaptırın

Çocukların okula sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapması, tüm hayatlarını olumlu yönde etkiliyor. Okul öncesi yapılacak genel taramalar, çocukların verimli bir okul dönemi geçirmesine katkıda bulunurken, erişkin dönemde karşılaşılabilecek pek çok hastalığın önlenmesini sağlıyor.

 

Okul öncesi check- up’ın çok önemli olduğuna vurgu yapan Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Dicle İnanç, okula başlamadan önce çocuklar için önemli olan sağlık kontrolleri hakkında bilgilerini paylaştı.

Eksik aşısı varsa okula başlamadan yaptırın

İlk önce doktor kontrolü yapılır. Kilo ve boy ölçümü yapılarak çocuğun büyümesi değerlendirilir. Ayrıntılı sistemik muayene ve tansiyon ölçümü yapılır. Tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol-lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi, ailesel hikayeye göre açlık kan şekeri, riskli bölgelerde ise kan kurşun düzeyine bakılır. Çocuğun aşı bilgileri veya aşı kartı doktorla paylaşılmalıdır. Eksik aşılar varsa okul öncesi dönemde mutlaka yapılmalı.

Tiroit hormonu takibi önemli

Tiroit bezinin az çalışması durumunda çocukta şişmanlıkla birlikte yorgunluk, yavaşlık gibi belirtiler; çok çalışması durumda ise zayıflık ve sinirlilik hali gelişir. Tiroit fonksiyonlarının kontrol altına alınması gerekli.

İşit­me tes­ti­ni okul ön­ce­si tek­rar­la­yın

Do­ğum­dan kı­sa bir sü­re son­ra be­bek­le­re ya­pı­lan işit­me tes­ti­nin, okul ön­ce­si tek­rar edil­me­si ge­re­kir. Bir ku­lak bu­run bo­ğaz uz­ma­nı ta­ra­fın­dan ço­cu­ğun han­gi ses­le­ri na­sıl işit­ti­ği kon­trol et­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da­ki işit­me kay­bı­nın ço­ğu okul ça­ğın­dan ön­ce ge­li­şir, ko­nuş­ma ve dil ge­li­şi­min­de ge­cik­me­ye ne­den olur.

Horlayan çocuklar okulda başarısız oluyor

Bir­çok bi­lim­sel ça­lış­ma uy­ku ap­ne­le­ri­nin, okul ba­şa­rı­sın­da dü­şü­şe ve dav­ra­nış­sal so­run­la­ra yol aça­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Eğer ço­cu­ğu­nuz has­ta ol­ma­dı­ğı za­man­lar­da hor­lu­yor­sa, uy­ku­da ne­fes al­mak­ta zor­luk çe­ki­yor­sa, uy­ku­da hu­zur­suz­ca, ge­ce­le­ri ter­li­yor ve al­tı­na ka­çı­rı­yor­sa mut­la­ka uz­man yar­dı­mı alın.

Mutlaka diş doktorunu ziyaret edin

Ağız ve diş bakımı, çocukların büyüme ve gelişimlerini etkilemekte. Okul dönemindeki çocuklarda bu kontrollerin okullar açılmadan önce yapılması uygundur. Böylece okul sırasında dişlerle ilgili çıkabilecek problemlerin önüne geçilebilir ve diş hekimimin uygulaması gereken koruyucu işlemler için çocukların okuldan uzaklaşması gerekmez.

Göz problemleri okul başarısını etkiler

Oku­la baş­la­ma­dan ön­ce ya­pı­la­cak göz ta­ra­ma­la­rı ile ço­cuk­ta gör­me tem­bel­li­ği, şa­şı­lık ya da yük­sek de­re­cede kır­ma ku­sur­la­rı olup ol­ma­dı­ğı sap­tan­ma­lı. Kır­ma ku­su­ru olan ve­ya kay­ma olan gö­zün iyi gö­re­bil­me­si için er­ken yaş­ta göz­lük­le ve­ya ame­li­yat­la dü­zel­til­me­si ge­rek­li. Göz sağ­lı­ğı iyi ol­ma­yan ço­cuk­la­rın hu­zur­suz, hır­çın ve ders­le­rin­de ba­şa­rı­sız ol­du­ğu da unu­tul­ma­ma­lı.

Ağır okul çantaları omurga sağlığını bozuyor

Ağır okul çantaları çocuklarda skolyoz olarak adlandırılan omurga eğriliklerine neden olur. Bu nedenle okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalıdır. Eğer çocuğun okul çantasını yanında taşınması gerekiyorsa 12 yaşına kadar 4 kiloyu, 15 yaşına kadar da 5 kiloyu geçmemelidir. Çantanın uzun süre taşınmamasına dikkat edilmeli.

Alerji riskine dikkat

Çocuklar bu dönemden önceki hayatlarında karşılaştıklarından çok daha fazla uyaranla karşılaşabilmekte, bunlarla ilgili sağlık sorunları yaşayabilmekte. Ancak bağışıklık sisteminde altta yatan bir rahatsızlığı olmayan çocuklarda ya da alerjen duyarlılığı gelişmeyenlerde bu sıkıntılar zamanla azalabilmekte ve herhangi bir komplikasyona neden olmamakta.

Çocuğunuzu idrar yolu enfeksiyonlarından koruyun

İlkokula ya da anaokuluna yeni başlayan çocuklar, el ve tuvalet temizliği konusunda zorluk yaşayabilirler. Bu durumda parazitler çoğalacağı için idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları da çocuklarda çok sık görülür. Bu nedenle el ve tuvalet sonrası temizlik çocuklara çok iyi bir şekilde öğretilmeli.

Ayaklarda ağrının nedeni ayakkabılar olmayabilir

Okul ça­ğı ço­cuk­la­rın­da ayak ağ­rı­la­rı­nın ne­de­ni­ni oku­la baş­lar­ken ye­ni alı­nan ayak­ka­bı­la­ra yor­mak yan­lış­tır. Ağ­rı­lı bir ayak­ta ço­cuk or­to­pe­dis­ti­nin çek­ti­re­ce­ği ba­sit bir rönt­gen so­nu­cu ko­na­cak ta­nı ve bu­na gö­re yön­le­ne­cek te­da­vi ile alı­na­cak ba­zı ön­lem­ler, ço­cuk­la­rın okul per­for­man­sı­nı ar­tı­rır.

bugün

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.