Sağlık

Bu Besinlerle Toksinlerden Kurtulun

Bes­len­me pla­nı­nın doğ­ru ya­pıl­ma­sı her za­man önem­li. Bu önem kı­şın zir­ve ya­pı­yor. Hem vü­cu­du te­miz­le­mek hem kış has­ta­lık­la­rın­dan ko­run­mak için ba­zı be­sin­le­re ay­rı­ca­lık ta­nı­mak ge­re­ki­yor.

Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Mut­lu Di­yet Kli­ni­ği­’n­den Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Ece Köp­rü­lü, “An­ti­ok­si­dan, seb­ze­ler­den bro­ko­li, bal­ka­ba­ğı, kır­mı­zı tat­lı bi­ber, man­tar, do­ma­tes ve ıs­pa­nak­ta; mey­ve­ler­den por­ta­kal, man­da­li­na, grey­furt, kam­kat, li­mon ve nar­da yo­ğun­luk­la bu­lu­nur. Bu mey­ve ve seb­ze­ler içer­dik­le­ri E vi­ta­mi­ni ve kal­si­yum, mag­nez­yum gi­bi önem­li mi­ne­ral­ler­le de vü­cut­ta en­fek­si­yo­nu ön­le­yip, ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­dir­me­ye, bi­rik­miş tok­sin­le­ri at­ma­ya yar­dım­cı olu­r” de­di.

BALIK NEDEN ÖNEMLİ?

Kış ay­la­rın­da ba­lık tü­ke­ti­mi­nin de en az mey­ve seb­ze­ler ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dyt. Köp­rü­lü, “Ba­lık­lar bu mev­sim­de da­ha çok yağ­la­nır, bu da Ome­ga-3 yağ asi­din­den zen­gin ol­duk­la­rı an­la­mı­na ge­lir. Haf­ta­da 1-2 se­fer tü­ke­ti­le­cek olan so­mon, us­kum­ru, pa­la­mut, sar­dal­ye gi­bi ba­lık­lar içer­dik­le­ri Ome­ga-3 ile vü­cut­ta enf­la­mas­yo­nu ön­le­yip, va­ro­lan mik­rop­lar ile de sa­va­şı­r” di­ye ko­nuş­tu.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.