Sağlık

Fizik Tedavideki Uygulamalara Dikkat!

Sıcak ve soğuk uygulamalar fizik tedavide ağrıyı azaltmak için sık kullanılan bir yöntem. Uygulaması kolay yan etkisi yok ve ağrıyı doğal yollardan azaltIyor. Peki, hangi durumlarda sıcak veya soğuk uygulanmalı?

Sık sık başımız ağrıyor, boynumuza kramplar giriyor, ayağımız burkuluyor. İlk tedavi de genellikle sıcak ya da soğuk uygulamaları oluyor.

Okan Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, sıcak veya soğuk uygulamaların hangi hastalıklar için kullanılması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Egzersizden önce yapılmalı

İnflamasyon bittikten sonraki dönemde kas, ligament ve tendon yaralanmalarında sıcak uygulama yapılabilir. Eklem kapsülünü, bağları ve eklem çevresi kasları gevşeterek hareketi kolaylaştırır. Eklemdeki katılık hissini ortadan kaldırır. Kan dolaşımını artırarak toksinlerin atılmasını sağlar. Sıcak uygulamalar mutlaka egzersizden önce yapılmalıdır. Egzersizden sonra yapılan sıcak uygulama ağrının artmasına neden olabilir.

Sıcak da soğuk da 20 dakikayı geçmesin

So­ğuk ve sı­cak uy­gu­la­ma­lar­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken nok­ta­lar var­dır. So­ğuk uy­gu­la­ma­lar cold pack, buz şi­şe­le­ri, buz sprey­le­ri vb. ma­ter­yal­ler­le ya­pı­la­bi­lir. An­cak uy­gu­la­ma­lar 2 kat hav­lu üze­rin­den ya­pıl­ma­lı­dır ve 20 da­ki­ka­yı geç­me­me­li­dir. Ak­si tak­dir­de buz ya­nık­la­rı olu­şur ve iyi­leş­me­si uzun za­man alır.

Asla uykuya dalmayın

Sı­cak uy­gu­la­ma­lar sı­cak su tor­ba­la­rı, hot pack, nem­li-sı­cak hav­lu vb gi­bi ma­ter­yal­ler­le ya­pı­la­bi­lir. Uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da aşı­rı sı­cak­lık his­se­di­lir­se uy­gu­la­ma­ya son ve­ril­me­li­dir. Du­yu kay­bı olan ol­duk­ça dik­kat­li ol­ma­lı­dır. As­la sı­cak uy­gu­la­ma ya­pı­lır­ken uy­ku­ya da­lın­ma­ma­lı­dır.

Soğuk uygulamalar

– Buz uy­gu­la­ma­sı ge­nel­lik­le akut (ye­ni) ya­ra­lan­ma­lar için kul­la­nı­lır. Akut ya­ra­lan­ma­lar üze­rin­den 48 sa­at geç­me­miş ya­ra­lan­ma­lar­dır. Ayak bi­le­ği bur­kul­ma­la­rı, diz­de, el bi­le­ğin­de ve­ya dir­sek­te mey­da­na ge­len bağ ya­ra­lan­ma­la­rın­da buz uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Ya­ra­lan­ma son­rası böl­ge­de inf­la­mas­yon adı ve­ri­len bir tep­ki­me baş­lar. Bu tep­ki­me iyi­leş­me­yi olum­suz yön­de et­ki­ler. Ya­ra­lan­ma son­ra­sı er­ken dö­nem­de buz uy­gu­la­ma­sı inf­la­mas­yo­nun azal­ma­sı­nı, şiş­li­ğin in­me­si­ni ve ağ­rı­nın azal­ma­sı­nı sağ­lar.

– Özel­lik­le spor­cu­lar­da ve ba­zı mes­lek grup­la­rın­da gö­rü­len aşı­rı kul­la­nım so­nu­cu mey­da­na ge­len ya­ra­lan­ma­lar­da buz ilk ter­cih edi­len te­da­vi yön­te­mi­dir. Spor, an­tren­man ve­ya ağ­rı­ya ne­den olan ak­ti­vi­te son­ra­sın­da he­men buz uy­gu­la­ma­sı ya­pı­lır. İnf­la­mas­yon kon­trol edi­le­rek ağ­rı­nın azal­ma­sı amaç­la­nır.

– Kas yırtılmaları ve tendon yaralanmaları sonrasında şişliği, hassasiyeti ve ağrıyı azaltır.

– Sinir sıkışmaları veya kan damarları baş ve boyun bölgesinde ciddi ağrılara yol açar. Buz uygulaması sinir iletimini azaltarak ağrıyı azaltır.

– Sı­cak uy­gu­la­ma­lar ise kro­nik du­rum­lar­da do­ku­yu gev­şet­mek, ra­hat­la­ma sağ­la­mak ve böl­ge­de­ki kan do­la­şı­mı­nı ar­tır­mak için kul­la­nı­lır.

– Bo­yun­da kramp­la­ra bağ­lı baş ağ­rı­sın­da bo­yun böl­ge­si­ne sı­cak uy­gu­la­ma ya­pı­la­bi­lir. Böl­ge­de­ki kas­lar gev­şe­ye­rek baş ağ­rı­sı­nın azal­ma­sı­nı sağ­lar.

bugün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.