Sağlık

Kanserin Önlenmesinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Kanserin önlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda yapılan bazı açıklamalar, “doğru olarak bilinen yanlışları” gündeme getirdi. Bu çerçevede, organik gıda ve antioksidan tüketiminin kanseri önlediği, katkı maddelerinin kansere neden olduğu gibi inanışların bilimsel olmadığına dikkat çekildi. Te­da­vi­de ve Ön­lem­de Kan­ser ve Bes­len­me­” ko­nu­lu kon­fe­ran­sın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Çam­lı­ca Kül­tür ve Yar­dım Vak­fı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Berk­san, sağ­lık­lı bes­len­me ko­nu­sun­da ya­pı­lan açık­la­ma ve ya­yım­la­nan ra­por­la­rın cid­di çe­liş­ki­ler ta­şı­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek şu açık­la­ma­da bu­lun­du:

ABD yü­zün­den yıl­lar­ca mar­ga­rin ye­dik

“1960’lı yıl­la­rın or­ta­sın­da ABD kay­nak­lı ola­rak mar­ga­ri­nin te­re­ya­ğın­dan da­ha fay­da­lı ol­du­ğu gö­rü­şü dün­ya ka­mu­oyu­na be­nim­set­ti­ril­di. O dö­nem­de bü­yük­le­ri­mi­zi te­re­ya­ğın­dan vaz­ge­çi­re­rek zor­la mar­ga­rin ye­dir­dik. Da­ha son­ra AB­D’­nin sı­ğır ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ne­de­niy­le ko­yun eti­nin za­rar­lı, sı­ğır ve ta­vuk eti­nin fay­da­lı ol­du­ğu açık­lan­dı. Oy­sa ko­yun, sı­ğır, ta­vuk et­le­ri­nin ko­les­te­rol de­ğer­le­ri bir­bi­ri­ne ol­duk­ça ya­kın­dır. Ve­ri­le­bi­le­cek sa­yı­sız ör­nek­ten bir di­ğe­ri ola­rak, be­yaz un­dan üre­ti­len ek­mek­te ke­pek kul­la­nı­mı yıl­lar­ca ya­sak­lan­mış­ken, özel­lik­le tam buğ­day ek­me­ği­nin in­san sağ­lı­ğı­na fay­da­lı ol­du­ğu bu­gün ka­nıt­lan­mış­tır. Bu­na rağ­men ba­zı ho­ca­la­rı­mı­zın ek­me­ği ya­sak­la­ma­la­rı­nı ak­la man­tı­ğa ay­kı­rı bu­lu­yo­ruz.”

Fi­zik­sel ak­ti­vi­te kan­se­ri ön­lü­yor

Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Ay­lin Has­bay Bü­yük­ka­ra­göz, fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ba­zı kan­ser tür­le­ri­ni ön­le­di­ği­ni be­lir­te­rek ak­ci­ğer kan­se­ri ve fi­zik­sel ak­ti­vi­te ko­nu­sun­da şu açık­la­ma­da bu­lun­du: “Fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin, ak­ci­ğer kan­se­ri ris­ki ve gö­rül­me sık­lı­ğın­da önem­li po­tan­si­yel de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir bir fak­tör ol­du­ğu be­lir­til­mek­te­dir.

Fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin yüz­de 20-30 ora­nın­da ak­ci­ğer kan­se­ri ris­ki­ni azalt­tı­ğı gös­te­ril­miş­tir. 4831 ki­şi­nin 12.8 yıl ta­kip edil­me­si so­nu­cu 134 kan­ser va­ka­sı tes­pit edil­di. To­tal fi­zik­sel ak­ti­vi­te­si yük­sek olan bi­rey­le­rin, dü­şük olan­la­ra gö­re ak­ci­ğer kan­se­ri gö­rül­me ora­nı yüz­de 45 azal­mak­ta­dır.”

Zeytinyağı da kanser yapıcı özellikte

Prof. Dr. Çe­lik, kan­ser­de en bü­yük et­ken­ler­den bi­ri­nin si­ga­ra ol­du­ğu­nu, ben­zer şe­kil­de te­re­ya­ğı ve zey­tin­ya­ğı da da­hil yağ­la­rın kan­ser ya­pı­cı özel­li­ği­ne ve haf­ta­da bir­den faz­la ye­nil­me­me­si ge­re­ği­ne dik­kat çek­ti. Prof. Dr. Çe­lik, kan­ser­den ko­run­mak için yağ­dan dü­şük, lif­çe yük­sek, gün­de en az 5 por­si­yon seb­ze ve mey­ve içe­ren bes­len­me öne­ri­sin­de bu­lun­du.

Kırmızı et kanser hücresini besliyor

Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­rat Baş, “Kan­ser ve Obe­zi­te­” iliş­ki­sin­de, ki­lo­lu ve şiş­man ol­ma­nın tüm kan­ser va­ka­la­rı­nın yüz­de 20’si­nin ne­de­ni ol­du­ğu­nun tah­min edil­di­ği­ni be­lir­tir­ken “Ö­zel­lik­le bo­ya gö­re dü­şük ağır­lı­ğa sa­hip bi­rey­ler­de kan­se­ri de içi­ne alan bir­çok kro­nik has­ta­lı­ğın ris­ki azal­mak­ta­dı­r” de­di.

Kır­mı­zı et baş­ta ol­mak üze­re hay­van­sal ağır­lık­lı bes­len­me­nin kan­ser hüc­re­le­ri­nin bü­yü­me­sin­de et­ki­li ol­du­ğu­nu ve kan­ser ris­ki­ni önem­li öl­çü­de ar­tır­dı­ğı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Mu­rat Baş, kan­ser­den ko­run­mak için “ya­şam bo­yun­ca sağ­lık­lı ağır­lı­ğın ko­run­ma­sı, sağ­lık­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı, dü­zen­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ni­n” öne­mi­ni vur­gu­la­dı.

Bitkisel umut tacirleri işbaşında

Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Pre­van­tif On­ko­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. İs­ma­il Çe­li­k’­in “Kan­ser ve Bes­len­me­” ko­nu­sun­da ka­mu­oyun­da­ki yay­gın gö­rüş­le­re kar­şı olan açık­la­ma­la­rı, kon­fe­ran­sa dam­ga vur­du.

Prof. Çe­lik, DNA’­nın çift sar­mal­lı ya­pı­sı­nı keş­fe­den iki bi­lim in­sa­nın­dan bi­ri olan Ja­mes Wat­so­n’­ın da be­lirt­ti­ği gi­bi “kan­se­ri ön­le­di­ği dü­şü­nü­len an­ti­ok­si­dan­la­rın as­lın­da has­ta­lı­ğa ka­pı ara­lı­yor ve te­tik­li­yor ola­bi­le­ce­ği­ni­” vur­gu­la­dı.

Or­ga­nik ta­kın­tı­mız­dan vaz­ge­çe­lim

Prof. Dr. İs­ma­il Çe­li­k’­e gö­re ge­ne­ti­ği de­ğiş­ti­ril­miş gı­da­la­rın kan­ser ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı­na, or­ga­nik gı­da­la­rın kan­ser­den ko­ru­du­ğu­na da­ir de bi­lim­sel bir ve­ri bu­lun­mu­yor. Çe­lik “Bit­ki­sel, or­ga­nik ta­kın­tı­mız­dan vaz­ge­çe­lim. Umut ta­cir­le­ri­nin oyu­nu­na gel­me­ye­lim.

Ben­zer şe­kil­de, ha­zır gı­da­lar­da­ki kat­kı mad­de­le­ri uy­gun oran­lar­da kul­la­nıl­dı­ğı tak­dir­de sağ­lı­ğa za­rar­lı de­ğil­dir ve res­mi ma­kam­lar ta­ra­fın­dan de­net­len­mek­te­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

bugün

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.