Sağlık

Kilolardan Kurtulmanın En Etkili Yolu

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kalsiyumun çeşitli mekanizmalarla fazla kilolardan kurtulmaya da yardımcı olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre; kalsiyum kilo vermeyi hızlandırırken, karın bölgesini de inceltiyor.

Danimarka’da 7569 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günlük 600 mg’dan az kalsiyum alan kişilerin fazla kilolu veya obez olmaya daha yatkın oldukları saptanmış.

Bu çalışmada, diyetle yeterli kalsiyum alımının ağırlık kaybı sağladığı, bel çevresini incelttiği ve vücuttaki yağ miktarını düşürdüğü gösterilmiş.

Obezler kolay kilo vermiş

Obez kişilerde yapılan başka bir çalışmada ise; diyetle alınan kalsiyumun 1 yıl boyunca günde 400 mg’den 1000 mg’ye çıkarılmasının vücut yağında ortalama 4.9 kg azalma sağladığı tespit edilmiş.

Vücuttaki yağları parçalıyor

Kalsiyumun şişmanlık karşıtı etkilerinden en önemlisi; vücuda alınan yağın bağırsaklardan atılmasını sağla-ması. Kalsiyum vücutta yağ birik-mesini önlerken, var olan yağları da parçalıyor. Kalsiyumdan zengin besinler de tok tutarak, kalori kısıtlanmasına yardımcı oluyor.

Günde ortalama 1500 mg kalsiyum alın

Peki ama günde ne kadar kalsiyum almak gerekiyor? Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, hemen herkesin merak ettiği bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “19-50 yaş arası kişilerin günlük kalsiyum ihtiyacı 1000 mg, 50 yaş üzeri için ise 1200 mg olarak belirlendi. Hamileler veya emziren anneler için, kalsiyum ihtiyacı 1300 mg’ye çıkıyor. Zayıflama programları vücut ağırlığı, boy, genel sağlık durumu, fiziksel aktivite düzeyi, beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktöre bağlı olduğundan miktarlar kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak besinlerle ortalama olarak 1500 mg/gün kalsiyum alımı sağlayarak kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz.”

Süt ürünleri en yoğun kalsiyum kaynakları

Kalsiyumun en iyi kaynakları süt ürünleridir. Bunun yanı sıra pekmez, susam, fındık, fıstık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kuru meyveler de kalsiyumdan zengin besinler arasında yer alıyor.

Kalsiyum desteği etkili oluyor mu?

“Be­sin­ler­le ve be­sin des­tek­le­riy­le al­dı­ğı­mız kal­si­yu­mu de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de; süt ve süt ürün­le­ri öne çı­kı­yo­r” di­yen Me­li­ke Şey­ma De­niz şöy­le de­vam et­ti: “Bu­nun ne­de­ni sü­tte­ki bir­çok bi­yo­ak­tif bi­le­şi­ğin kal­si­yum­la or­tak ça­lış­ma­sı. Bu sa­ye­de de ki­lo ver­me­yi hız­lan­dı­rı­yor. Do­la­yı­sıy­la, be­sin des­te­ği ola­rak alı­nan kal­si­yum, süt ürün­le­riy­le ay­nı et­ki­yi gös­ter­mi­yor. AB­D’­de ka­dın­lar­la ya­pı­lan ça­lış­ma­da; bir grup ka­dı­na süt ürün­le­riy­le or­ta­la­ma 1300 mg kal­si­yum ala­cak­la­rı şe­kil­de bes­len­me plan­lan­mış. Di­ğer gru­ba be­sin des­te­ğiy­le 1300 mg kal­si­yum ve­ril­miş. Süt ürün­le­riy­le kal­si­yum ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan­la­rın yüz­de 70 da­ha faz­la ağır­lık kay­bet­ti­ği göz­len­mi­ş.”

Kalsiyumdan zengin beslenmenin 6 püf noktası

Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Me­li­ke Şey­ma De­niz, kal­si­yum­dan zen­gin bes­len­mek için dik­kat edil­me­si ge­re­ken nok­ta­la­rı şöy­le sı­ra­lı­yor:

– Bes­len­me­niz­de yo­ğurt, ay­ran, ca­cık ve­ya pey­nir gi­bi süt ürün­le­ri­ne mut­la­ka yer ve­rin. Az yağ­lı sü­tü ürün­le­ri­ni ter­cih ede­bi­lir­si­niz. Yağ ora­nı­nın azal­tıl­mış ol­ma­sı kal­si­yum içe­ri­ği­ni de­ğiş­tir­mez ve yağ­dan ta­sar­ruf et­me­ni­zi sağ­lar.

– Is­pa­nak, pa­zı, bam­ya, fa­sul­ye ve bö­rül­ce gi­bi seb­ze­ler de kal­si­yum­dan zen­gin.

– Et­li ve­ya kıy­ma­lı ana ye­mek­le­rin ya­nı­na may­da­noz, ro­ka, na­ne ve kı­vır­cık gi­bi ye­şil­lik­ler ek­le­yin.

– Haf­ta­da 2-3 kez ku­ru fa­sul­ye, no­hut, mer­ci­mek tü­ke­te­rek kal­si­yum alı­mı­nı art­tı­rın.

– Mey­ve ter­ci­hi­ni­zi kal­si­yum içer­dik­le­ri için ku­ru ka­yı­sı, ku­ru erik, ku­ru in­cir­den ya­na kul­la­na­bi­lir­si­niz. An­cak ku­ru mey­ve­le­rin şe­ker ora­nı­nın yük­sek ol­du­ğu­nu unut­ma­yın ve por­si­yon­la­rı­na dik­kat edin.

– Ba­dem iyi bir kal­si­yum kay­na­ğı. An­cak içer­di­ği yağ ne­de­niy­le gün için­de 10 adet çiğ ba­dem­den faz­la ye­me­me­ye dik­kat edin.

bugün

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.