Sağlık

Uzmanlardan Çocuğunuza Sınav Öncesi Beslenme Önerileri

Sı­nav gün­le­ri­nin ön­ce­sin­de den­ge­li ve sağ­lık­lı bes­len­me, öğ­ren­ci­le­rin mo­ti­vas­yon­la­rın­da ve ba­şa­rı­sın­da önem­li rol oy­nu­yor. Aşı­rı ka­fe­in, faz­la çi­kola­ta kon­san­tras­yo­nu bo­zu­yor.

Zih­ni açan her­han­gi muh­te­şem be­sin bu­lun­mu­yor an­cak doğ­ru be­sin se­çi­miy­le, ba­şa­rı­yı ar­tır­mak müm­kün ola­bi­li­yor. Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si­’n­den Bes­len­me ve Di­yet Bö­lü­mü­’n­den Uz. Dyt. Se­vil Ürer, TE­OG sı­na­vı ön­ce­si sağ­lık­lı bes­len­me öne­ri­le­rin­de bu­lun­du.

Ka­fe­in, sı­nav stre­si­ni ar­tı­rır

Aşı­rı ka­fe­in, fast fo­od ağır­lık­lı di­yet, asit­li içe­cek­ler gi­bi sağ­lık­sız bes­len­mek sı­nav stre­si­ni ar­tı­rıp kö­tü so­nuç­la­ra ne­den ola­bi­lir. Sı­nav ön­ce­sin­de stres­ten uzak ra­hat bir uy­ku için me­li­sa, pa­pat­ya gi­bi bit­ki çay­la­rı ter­cih edil­me­li. Faz­la sı­vı alın­ma­ma­sı­na da dik­kat edil­me­li çün­kü faz­la sı­vı alı­mı, ge­ce sık id­ra­ra çık­ma­ya ve uy­ku­suz ka­lın­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.

Por­ta­kal ve kuş­bur­nu­nu ih­mal et­me­yin

Kon­san­tras­yo­nu ar­tır­mak için ce­viz, zey­tin­ya­ğı, ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler, kır­mı­zı et, pek­mez, may­da­noz, ye­şil­bi­ber, ki­vi, por­ta­kal ve kuş­bur­nu­na mut­la­ka bes­len­me pla­nın­da yer ve­ril­me­li. Ye­ter­li mik­tar­da çi­ko­la­ta stre­si azal­ta­rak mut­lu­luk ve­re­bi­lir; an­cak faz­la tü­ke­ti­min kon­san­tras­yo­nu dü­şü­re­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı. Sı­nav sı­ra­sın­da çi­ko­la­ta, şe­ker gi­bi kan şe­ke­ri­ni hız­lı yük­sel­ten be­sin­ler ye­ri­ne ku­ru mey­ve­ler ve ce­viz, fın­dık, ba­dem gi­bi ku­ru ­ye­miş­ler ter­cih edi­le­bi­lir. Bir gün ön­ce­sin­de gaz prob­le­mi oluş­tu­ra­cak ku­ru bak­la­gil, la­ha­na, pı­ra­sa, ke­re­viz, be­zel­ye, bul­gur pi­la­vı, kı­sır, mer­ci­mek köf­te­si gi­bi be­sin­ler­den de uzak du­rul­ma­lı­dır.

Sı­nav sa­ba­hı için ide­al kah­val­tı me­nü­sü

– 1-2 di­lim tam buğ­day ek­me­ği

– 1 di­lim pey­nir

– 1 yu­mur­ta (haş­lan­mış ve­ya yağ­sız ta­va­da om­let)

– 1 tam ce­viz ve­ya 5-6 ba­dem

– 4-5 adet zey­tin

– 1 tat­lı ka­şı­ğı pek­mez ve­ya 1 por­si­yon mey­ve

– Do­ma­tes, sa­la­ta­lık

– 1 bar­dak mey­ve su­yu (ta­ze sı­kıl­mış)

– 6-7 ka­şık yu­laf

– 1 bar­dak süt

– 1 por­si­yon mey­ve ve­ya ku­ru mey­ve

– 2-3 tam ce­viz

bugün

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.