Sağlık

Yeşil Çayın Bir Faydası Daha Çıktı

Hong Kon­glu araş­tır­ma­lar ye­şil ça­yın ka­na ka­rış­tı­ğın­da göz içi ve göz kü­re­si­ne gir­di­ği göz­de­ki do­ku­lar ta­ra­fın­dan emil­di­ği­ni or­ta­ya koy­du.

Opr. Dr. Özer Ka­va­lı­oğ­lu sa­rı le­ke has­ta­lı­ğı­na ve ye­şil ça­yın gö­zü ko­ru­du­ğu­na da­ir önem­li bil­gi­le­re ışık tut­tu.

Ve­ni Vi­di Göz Has­ta­ne­si­’n­den Op. Dr. Özer Ka­va­lı­oğ­lu “Göz tan­si­yo­nu ve sa­rı le­ke has­ta­lı­ğı, gö­zde ok­si­dan di­ye isim­len­dir­di­ği­miz mad­de­le­rin bi­rik­me­siy­le olu­şu­yor. Ok­si­dan­lar ne ka­dar çok­sa vü­cut için­de ve özel­lik­le göz­de ne ka­dar çok bi­ri­kir­se o ki­şi­ler göz tan­si­yo­nu ve sa­rı le­ke has­ta­lı­ğı­na bi­raz da­ha du­yar­lı olu­yo­r” de­di.

HER ANTİOKSİDAN GÖZE ETKİ ETMİYOR

Dr. Ka­val­ı­oğ­lu şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “Gö­ze et­ki eden an­ti­ok­si­dan­lar ma­ale­sef kı­sıt­lı. Ağız yo­luy­la alı­yo­ruz, al­dı­ğı­mız şey mi­de­den ge­çi­yor, ka­na ka­rı­şı­yor, biz vü­cut­ta bu an­ti­ok­si­dan­dan fay­da gö­rü­yo­ruz; fa­kat bun­la­rın hep­si ne ya­zık ki gö­zün içe­ri­si­ne gi­rip et­ki et­mi­yor. Gö­zün içe­ri­si­ne gi­rip et­ki et­ti­ği is­pat­la­nan en son an­ti­ok­si­dan mad­de ise ‘ye­şil ça­y’. Hong Kong’da yapılan ça­lış­ma­lar­ bol ye­şil çay içil­di­ği za­man, ye­şil çayın göz kü­re­si içe­ri­si­ne gir­di­ğini ve gözde­ki do­ku­lar ta­ra­fın­dan emil­di­ğini ortaya çıkardı.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.