Genel

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Parametreler ve Parametrik Değerler
a) Mikrobiyolojik parametreler
İçme-Kullanma Suları için:

Parametre

Parametrik değer sayı/100 ml

Escherichia Coli ( E. Coli )

0/100 ml

Enterokok

0/100 ml

Koliform bakteri

0/100 ml

İçme Suları için (İmlahanede):

Parametre

Parametrik değer sayı/ ml

Escherichia Coli ( E. Coli )

0/250 ml

Enterokok

0/250 ml

Koliform bakteri

0/250 ml

P. aeruginosa

0/250 ml

Fekal koliform bakteri

0/250ml

Salmonella

0/100ml

Clostridium Perfiringens

0/50ml

Patojen Staphylococlar

0/100ml

22 °C’de koloni sayısı
37 °C’de koloni sayısı

100/ml
20/ml

Parazitler

0/100ml

Diğer mikroskobik canlılar

0/100ml

Kaynak Suları için:

Parametre

Parametrik değer sayı/ ml

Escherichia Coli ( E. Coli )

0/250 ml

Enterokok

0/250 ml

Koliform bakteri

0/250 ml

P. aeruginosa

0/250 ml

Fekal koliform bakteri

0/250ml

Patojen Mikroorganizmalar

0/100ml

Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler

0/50ml

Patojen Staphylococlar

0/100ml

Kaynaktan alınan numunede maksimum :

22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı

37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı

20/ml

5/ml

Ambalajlanmış sularda ambalajlandıktan sonra maksimum: (Numune, Ambalajlanmayı takiben 12 saat içerisinde alınmak ve bu süre içerisinde 4o1±C  oC ’de saklanmış olmak kaydıyla) :
22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı

37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı

100/ml

20/ml

Parazitler

0/100ml

Diğer Mikroskobik Canlılar

0/100ml

b) Kimyasal Parametreler

Parametre

Parametrik değer

Birim

Notlar

Akrilamid

0.1

µg/L

Not-1

Antimon

5.0

µg/L

Arsenik

10

µg/L

Benzen

1.0

µg/L

Benzo (a) piren

0,010

µg/L

Bor

1

mg/L

Bromat

10
(içme-kullanma suları için 31 Aralık 2007 yılına kadar 25 µg/L olarak uygulanır)

µg/L

Not 2

Kadmiyum

5,0

µg/L

Krom

50

µg/L

Bakır

2

mg/L

Not 3

Siyanür

50

µg/L

1,2-dikloretan

3,0

µg/L

Epikloridin

0,10

µg/L

Not 1

Florür

1,5

mg/L

Kurşun

10
(içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar  25 µg/L olarak uygulanır)

µg/L

Not 3 ve 4

Cıva

1,0

µg/L

Nikel

20

µg/L

Not 3

Nitrat

50

mg/L

Not 5

Nitrit

0,50

mg/L

Not 5

Pestisitler

0,10

µg/L

Not 6 ve 7

Toplam pestisitler

0,50

µg/L

Not 6 ve 8

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

0,10

µg/L

Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 9

Selenyum

10

µg/L

Tetrakloreten ve trikloreten

10

µg/L

Belli parametrelerin konsantrasyon toplamı

Trihalometanlar-toplam

100
(içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar   150 µg/L olarak uygulanır)

µg/L

Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 10

Vinil Klorür

0,50

µg/L

Not 1

Not 1: Bu parametrik değer; suyla temas eden polimerden kaynaklanan sudaki monomer kalıntı konsantrasyonunu ifade eder.
Not 2: 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere, mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydıyla Bromat için Ek-1 (b) bölümünde belirtilen parametre değerinden daha düşük bir değer elde etmek hedeflenir. 8 inci maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde atıfta bulunulan sular için, belirtilen parametrik değere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde ulaşılması sağlanır. Bromat için bu (Değişik ibare: RG-24/07/2005-25885) yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk üç yıllık dönem için parametrik değer 25 µg/L’dir.
Not 3: Bu değer yeterli örnekleme metoduyla musluktan alınan insani tüketim amaçlı sularından alınacak su numunelerine ve yine tüketici tarafından içilen, haftalık ortalama değeri temsil eden insani tüketim amaçlı sulardan alınacak su numunelerine uygulanır. Örnekleme ve izleme metotları, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uyumlu bir biçimde uygulanır. Bakanlık, bu parametrelere ilişkin, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek olan izleme ve analiz sonuçları değerlerinin en üst düzeye ulaştığı dönemleri dikkate alır.
Not 4: 9 uncu maddenin (b) bendinde belirtildiği üzere; 8 inci maddenin (a), (b) ve (d)  bentlerinde atıfta bulunulan sular için Kurşunla ilgili Ek-1 (b) bölümünde belirtilen parametrik değere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 yıl içerisinde uyulması sağlanır. Bu sular için, kurşunun parametrik değeri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 8 yıllık süre için 25 µg/L olarak uygulanır.
Kurşun parametresi için belirtilen değerlere uyum sağlamak amacı ile verilen süre boyunca insani tüketim amaçlı suların kurşun miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak için bütün tedbirlerin alınması sağlanır.
Bu değere uyumun sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması sırasında, Bakanlık içilebilir nitelikteki sularda kurşun miktarının en yüksek olduğu yerlere öncelik vermelidirler.
Not 5: Bakanlık, kullanılmış su arıtma işleminde (nitrat)/50 + (nitrit 1 formülünü esas£)/3  alır ve nitrat (NO3) ve nitrit (NO2) miktarları için mg/L birimi kullanılır. Nitritler için de 0,10 mg/L değerine uyulur.
Not 6: Pestisitler;
Organik insektisitler (böcek öldürücüler),
Organik herbisitler (bitki öldürücüler),
Organik fungusitler (mantar öldürücüler),
Organik nematositler (solucan,kurt öldürücüler),
Organik acarisitler,
Organik algisitler (yosun öldürücüler),
Organik rodentisitler (kemirici öldürücüler),
Organik slimisitler (balçık, salgı öldürücüler) ile,
bunlarla bağlantılı ürünleri (diğerlerinin yanı sıra, büyüme kontrol edicileri) ve bunların ilgili metabolitlerini, parçalanma yada reaksiyon ürünlerini ifade eder.
Söz konusu pestisitlerden suyun içinde olması muhtemel pestisitler izlenir.
Not 7: Parametrik değer her bir pestisit için uygulanır. Aldrin, dieldrin, heptaklor ve heptaklor epoksit için parametrik değer 0,030  µg/L’dir.
Not 8: “ Toplam pestisitler” izleme süreci içinde tespit edilen ve sayılan her bir pestisitin toplamını ifade eder.
Not 9: Belirtilen bileşikler şunlardır:
Benzo (b) floranten,
Benzo (k) floranten,
Benzo (ghi) perilen,
İndeno (1,2,3- cd) piren.
Not 10 : Belirtilen bileşikler şunlardır: kloroform, bromoform, dibromoklorametan, bromodiklorometan.
9 uncu maddenin (c) bendinde belirtildiği üzere, mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydıyla trihalometanlar için Ek-1 (b)’de belirtilen parametre değerinden daha düşük bir değer elde etmek hedeflenir. 8 inci maddenin (a), (b)  ve (d) bentlerinde atıfta bulunulan sular için, trihalometanlarla ilgili Ek-1 (b)’de belirtilen parametrik değere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde ulaşılması sağlanır. Toplam trihalometanlar için parametrik, değer bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 8 yıllık  süre için 150 µg/L’dır.

c) Gösterge parametreleri

Parametre

Parametrik Değer

Birim

Notlar

Alüminyum

200

µg/L

Amonyum

0,50

mg/L

Klorür

250

mg/L

Not 1

C. perfringens (sporlular dahil)

0

sayı/100 ml

Not 2

Renk

Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

İletkenlik

2500

20 °C’de µS / cm

Not 1

PH

³ 9,5£6,5 ve

pH birimleri

Notlar 1 ve 3

Demir

200

µg/L

Mangan

50

µg/L

Koku

Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

Oksitlenebilirlik

5,0

mg/L O2

Not 4

Sülfat

250

mg/L

Not 1

Sodyum

200

mg/L

Tat

Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

22 °C’de koloni sayımı

Anormal değişim yok

Koliform bakteri

0

Sayı/100 ml

Not 5

Toplam Organik Karbon (TOC)

Anormal değişim yok

Not 6

Bulanıklık

Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

Not 7

d) Radyoaktivite

Parametre

Parametrik değer

Birim

Notlar

Trityum

100

Bq/L

Notlar 8 ve 10

Toplam gösterge dozu

0,10

mSv/yıl

Notlar 9 ve 10

(Mülga:R.G.31/7/2009-27305)

(Mülga:R.G.31/7/2009-27305)

Not 1 : Su aşındırıcı olmamalıdır.
Not 2 : Suyun yüzeyden alınmaması yada yüzey suyundan etkilenmemesi halinde bu parametrenin ölçülmesi gerekmez. Suyun parametrik değere uymaması halinde, Bakanlığın mutlaka tedarik edilen suyu patojen mikro organizmalar, örneğin cryptosporidium, bulunmasından kaynaklanan insan sağlığına yönelik potansiyel bir tehlike olmadığını belirlemek için araştırılması gerekir.
Not 3 : Şişelere yada kaplara konulan sular için minimum pH değeri 4.5 olarak belirlenebilir.
Not 4 :TOC parametresinin analiz edilmesi halinde bu parametrenin ölçülmesi gerekli değildir.
Not 5 : Şişelere yada kaplara konulan su için birim sayı/250 ml’dir.
Not 6 : Günde 10 000 m3’ten az su verilmesinde bu parametrenin ölçülmesine gerek yoktur.
Not 7:Yüzeysel suyun arıtılması durumunda Bakanlık, arıtımından sonra sudaki bulanıklığın 1.0 NTU (Nephelometrik bulanıklık üniteleri) değerini aşmamasına dikkat eder.
Not 8: İzleme aralıkları daha sonra Ek-2’de belirlenir.
Not 9:Trityum, potasyum –40, radon ve radonun bozunmasından oluşan ürünler hariç; izleme frekansları, izleme metotları ve izleme noktaları için en doğru yerler daha sonra Ek-2’de belirlenecektir.
Not 10:
1- İzleme frekansları hakkında Not 8’de öngörülen teklifler ve Ek-2’de yer alacak olan ve Not 9’da belirtilen izleme frekansları, izleme metotları ve izleme noktaları için en uygun yerler, Birliğin bu konudaki düzenlemeleri  dikkate alınarak belirlenecektir.
2- Bakanlık diğer izlemelere dayalı olarak, toplam gösterge dozu olarak hesaplanan trityum düzeylerinin parametrik değerin çok altında olduğunu belirlemesi halinde, içme-kullanma suyunu toplam gösterge dozunu belirlemek için trityum yada radyoaktivite açısından izlemeyebilir. Böyle bir durumda bu kararının gerekçelerini, diğer izlemelerden elde edilen sonuçlarla birlikte, Komisyona bildirir.

Kaynak sularında, demir, kükürt, mangan ve arseniğin ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayrıştırılması halinde, bu Yönetmeliğin (Değişik ibare: RG-24/07/2005-25885) 36 ncı maddesi doğrultusunda ozon, bromat ve bromoform parametrelerine de bakılır.   
Not 1:     Yalnızca arıtımda kullanıldığında gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dahil edilir.
Not 2:     Suyun sadece yüzey suyundan alınması yada yüzey suyundan etkilenmesi halinde gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dahil edilir.
Not 3:     Dezenfeksiyon yöntemi olarak kloraminasyon kullanıldığında gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dahil edilir.
Not 4:     Suyun sadece şişede yada kapta satışa sunulması halinde gereklidir.
2. Denetleme İzlemesi: Denetleme izlemesinin amacı; bu Yönetmelikteki bütün parametrik değerlere uyulup uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Sular Ek-1 (d)’de ki 8, 9 ve 10 uncu notlara tabi olan radyoaktivite ile ilgili parametreler ve herhangi bir parametrenin belirli bir süre boyunca, parametrik değerinin ihlaline yol açacak miktarlarda bulunmayacağın yetkili otoritelerce belirlendiği parametreler dışında, Ek-1 de belirtilen parametreler ile 7 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen bütün parametreler için denetleme izlemesine tabi tutulur.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat depolama ofis taşıma şişli ofis taşıma kadikoy ofis taşıma
Kapalı
Kapalı